مجله الکترونیک دوماهنامه تخصصی فرهنگ دیپلماسی – شمارۀ سه

مجله الکترونیک دوماهنامه تخصصی فرهنگ دیپلماسی – شمارۀ سه

در این شماره مصاحبه مفصلی با دکتر هوشنگ امیراحمدی در خصوص روابط ایران و امریکا و توسعه قدرت ملی صورت گرفته و در خصوص موضوعات سیاست خارجی، سیاست بین الملل، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی علم و فناوری، مقالات و یادداشت های متنوعی وجود دارد.
پرونده ویژه این شماره با موضوع” چالش کارآمدی در آموزش و پرورش” به مصاحبه با علی اصغر فانی، فخرالدین دانش آشتیانی، سیدمحمد بطحایی و محسن حاجی میرزایی وزرای آموزش و پرورش در دولت های یازدهم و دوازدهم و تعدادی از مشاوران و مدیران ارشد آموزش و پرورش اختصاص يافته است.
200,000ریال – خرید